לאימון היכרות התקשרו: 054-9147715

054-9147715

073-7283531

073-7283531

אימון כושר אישי

תנאי שימוש

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך הם פונים גם לנשים.

כאן מפורטים תנאי השימוש באתר  www.imunkosher.co.il ותנאי השימוש בשירותים המוצעים בו. הגלישה והשימוש באתר ובשירותים המוצעים באתר (להלן יחד ולחוד “השימוש באתר“) מהווים הסכמה והצהרה שלך (“המשתמש“), כי קראת את התנאים האלה והסכמת לכל האמור בהם.
כל התוכן שימצא באתר הוא לצרכי מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ מוסמך מכל סוג שהוא או יעוץ רפואי. במקרה של בעיה או בעיות רפואיות או חשש לבעיה רפואית כלשהיא יש להתייעץ עם רופא. המידע המצוי באתר הוא המלצה בלבד וכך יש להתייחס אליו.
האתר, בעליו ,מפעיליו וצדדי ג’ וכל הקשורים בו לא יהיו אחראים לכל לנזק גופני או נזק כלשהו, או כל נזק אחר שעשוי להיגרם מכל סיבה שהיא לגולשים באתר או מיישום המידע באתר או רכישה בתשלום של שירותים מהאתר או מפעיליו.

האתר ומפעיליו אינם מתחייבים להביא להשגת תוצאות כלשהם  משימוש במידע או בשירותים של האתר, ואין כל אחריות להשגת תוצאות מסויימות.

אחריות המשתמש ושחרור האתר והחברה מאחריות

השימוש באתר מותר באופן פרטי בלבד ולא למטרות עיסקיות. המשתמש מצהיר כי הוא בעל כשירות חוקית לקבל את השרות באתר ובדק שאין כל מניעה חוקית או אחרת לפעילותו כאמור, וכן וכי ביצע ויבצע כל דרישה חוקית הנדרשת ממנו לצורך השימוש באתר ובשרותיו. מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות לפעולות או תוצאות של פעולות  שיתבצעו בניגוד לאמור לעיל ו/או על ידי מי שאינו מורשה לבצע פעולות אלו. במידה והמשתמש ימלא או ישאיר פרטים כלשהם באתר, הוא מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים שהוא רשאי למסר אותם ושאינם מהווים פגיעה בגוף או אדם אחר.

אזהרת המשתמש מסיכוני פעילות גופנית ואחריות ספציפית של המשתמש או הרוכש שירותי אימון כושר אישי:

החברה מיידעת בזאת את הרוכשים שרותי אימון כושר אישי, שעיסוק בפעילות גופנית, התעמלות, ריצה, פעילות אירובית וכל פעילות גופנית מכל סוג שהוא, בין עם נעשה בליווי ונוכחות מאמן כושר אישי או בין אם מבוצע לפי הנחיות או הסברים של מאמן כושר אישי , עלול במיקרים מסויימים לגרום לנזק גופני, גם כשהפעילות הגופנית נעשית תוך שמירה על כל כללי הזהירות והבטיחות ותחת פיקוח מקצועי. לקוח הבוחר להשתמש בשרותי מאמן כושר אישי של החברה מצהיר שהוא מודע לסיכונים המפורטים לעיל, ושהוא בוחר לעסוק בפעילות גופנית תוך נשיאה מלאה בכל האחריות לתוצאות של החלטתו ולכל פגיעה או נזק גופני העלולים להגרם במישרין או בעקיפין מהאימונים. הלקוח מצהיר שהוא מסיר כל אחריות מכל סוג שהוא ממפעילי האתר, בעלי החברה ומאמני החברה לכל נזק או פגיעה שיגרמו לו כתוצאה ישירה או עקיפה של אימון גופני עם מאמן כושר של האתר והחברה.

המשתמש יודע ומסכים לכך כי עליו להודיע למאמן על ביטול או שינוי מועד אימון בהתראה של 24 שעות לפחות לפני כן, וכי במידה והודיע בהתראה קצרה יותר, יחוייב המשתמש על האימון.

המשתמש יודע ומסכים לכך כי במידה ובכל שלב שהוא, יבטל המשתמש מכל סיבה שהיא סדרת אימונים שהזמין, חלקה או מלואה, יהיו מפעילי האתר רשאים לגבות ממנו דמי ביטול, בשווי של אימון אחד בהתאם למחירון החברה באותה עת. בנוסף, יודע המשתמש ומסכים כי במקרה של ביטול כאמור, יחושב מחירם של האימונים שבוצעו בסידרה על פי מחיר אימון בודד לפי מחירון החברה התקף באותה עת. בנוסף, אם נרכשה סדרת האימונים באמצעות כרטיס אשראי, בעת ביטול כאמור, יופחת מההחזר סכום השווה לשלושה אחוזים מהתשלום הכולל ששולם עבור הסידרה.

המשתמש יודע ומסכים לכך כי לחברה נתון שיקול הדעת הבלעדי להפסיק בכל עת את סדרת האימונים שהזמין מכל סיבה שהיא. במקרה זה החברה תחזיר למשתמש את שווי יתרת האימונים שטרם נוצלה, סכום ההחזר כאמור יהווה פיצוי מוסכם בין הצדדים, והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף.
המשתמש יודע ומסכים לכך שסדרת האימונים שרכש הינה בתוקף וניתנת לניצול בתוך 12 חודשים בלבד ממועד הזמנתה. לאחר תום תקופה זו, במידה והמשתמש לא ניצל את מלוא האימונים בסידרה, החברה תהא פטורה מלהשיב סכום כלשהו למשתמש, לפצות אותו או לספק לו את יתרת האימונים.

שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש מאשר למפעילת האתר לעשות שימוש בפרטיו באופן הדרוש לקבלת השרות המפורסם באתר, כולל קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי מצדדים שלישיים באמצעות הפרטים אותם מסר באתר. סכמה זו ניתן לבטל בהודעה בכתב לאותם צדדים שלישיים שפנו למשתמש, ויחולו אך ורק  על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם. מפעילי האתר רשאים להשתמש ולאסוף לצרכי הקמת מאגר מידע של מפעילי האתר את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש, וזאת גם לצורך שימוש מסחרי.

הגולש נותן בזה את הסכמתו לכך שמפעילת האתר תוכל לפקח באופן ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות “עוגיות” cookies ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך פיקוח ו/או בקרה ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.  מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, יהיו מפעילי האתר רשאים למסור את פרטי המשתמש לגוף אחר או לגופים אחרים בהתאם להוראות החוק והדין וגם לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי מפעילת האתר בקשר עם המשתמש לצרכי מפעילת האתר.

מוסבר ויובהר כי מפעילי האתר פועלים כמיטב יכולתם על מנת להגן על פרטיות המשתמש באתר, ונוקטים אמצעים סבירים לשמירה על המידע הנ”ל. למרות האמור לעי”ל, מפעילי האתר יהיו יכולים ומורשים לחשוף מידע בקשר עם המשתמש על פי כל דין כאמור ו/או בקשר עם הליכים משפטיים ו/או לצורך הגנה על מפעילי האתר ומי מטעמם כולל צדדי ג’.

אחריות למוצרים ושירותים של צדדים שלישיים

מפעילי האתר אינם ולא יהיו אחראים בשום צורה ואופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר ו/או לטיב השרותים ו/או המוצרים המוצעים למשתמש על ידי צדדי ג’ בעקבות פנייתו באמצעות האתר (הכל להלן “תכנים מצדדי ג’ “). הופעת תכנים מצדדי  ג’ באתר לא מעידה על תמיכתם של מפעילי האתר ו/או אחריותם ו/או התחייבותם לתכנים, לשרות או למוצר, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר (“אתר חיצוני“), בהחלט לא  מעידה על כך כי מפעילי האתר אחראים ו/או שולטים בתכנים ו/או בפעולת האתר החיצוני, ומפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.

יובהר כי אין כל התחייבות כי המשתמש באתר יקבל פניות ו/או הצעות מצדדים שלישיים בקשר עם תכני האתר ו/או בכלל. מפעילי האתר אינה מתחייבת כי פרטי המשתמש יועברו לצדדי ג’ בקשר עם האתר ו/או בכלל. הצדדי ג’ שיקבלו את ה\פרטי המשתמש יכול ולא יהיו קשורים במישרין לנושא האתר.

קניין רוחני

המידע המוצג המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילי האתר ו/או צדדי ג’ הקשורים עימה. כל מידע ו/או חומר ו/או תוכן המצויים ו/או הניתנים לצפייה באתר הינו קניינם הבלעדי של מפעילי האתר, בין אם פורסם על ידם או על ידי גולש או על ידי צד ג’ כלשהו, אך מבלי להביא לפגוע בהגבלת אחריות מפעילי האתר כאמור לעיל ולהלן. חל איסור מוחלט לפרסם, להעתיק,  לשכתב או לעשות כל שימוש אחר שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של מפעילי האתר.

כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילי האתר או בבעלותו של צד ג’ הקשור עימה. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב ממפעילי האתר ו/או אותו צד ג’ שסימני המסחר הינם בבעלותו. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

הפרעה לשימוש באתר

המשתמש מודע לזה ומתחייב להמנע מכל מעשה או מחדל אסורים, כולל ולרבות אך מבלי לגרוע: א. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים ותוכנות אחרות ו/או שימוש או הפרעה למחשבים ותוכנות אחרות. ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע”י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, ו/או, משלוח הודעות ו/או מילוי פרטים באתר באופן העלול לעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בעלי הפרטים ו/או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט, לרבות הטרדה, איום, הוצאת דיבה, השפלה, הפרת פרטיות, גסות וכד’. ג. באופן היכול להביא לתביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ”ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה – 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ”ט – 1999, פקודת הנזיקין, התשכ”ח – 1968 ו/או על פי כל דין ו/או תנאי השימוש, באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים הניתנים בו.המשתמש מתחייב כי הוא נוקט אמצעי אבטחה סבירים להגנה על המחשב ממנו נעשית ההתקשרות לאתר, לרבות כנגד אמצעי פריצה, וירוסים, סוסים טרויאניים ואמצעי מעקב על פעילות המחשב והמידע השמור בו, ומסיר כל אחריות מן מפעילת האתר כנגד כל נזק שיגרם לו עקב כשל בציוד המשתמש.המשתמש מתחייב לשפות את מפעילת האתר ו/או מי מטעמה מיד לדרישתה הראשונה עם הפרתו את האמור לעיל.

שחרור מאחריות

המשתמש משחרר בזאת את מפעילי האתר מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר ו/או כתוצאה מכך ומצהיר כי השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש משחרר בזאת את מפעילת האתר מאחריות כלשהי בגין כל נזק שייגרם למחשבו, לגופו וכל נזק אחר, היה וייגרם נזק כזה, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.

המשתמש משחרר בזאת את בעלי האתר, האתר, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו’, הינם משוחררים מכל אחריות בנוגע להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או הונאה, שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר.

מוסכם כי סמכות השיפוט המקומית לדון בכל עניין הנובע מתקנון זה ו/או מהשימוש בשירותים המוצעים באתר תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר נתניה.

התקשרו או השאירו פרטים:

* שדה חובה